Logo
Logo

Učebná metóda

01

Kurzy sú špeciálne pripravené pre online vzdelávanie.

02

Sú organizované podľa veku s ohľadom na rozdielne potreby a odlišnú jazykovú úroveň detí. V skupine pracuje maximálne 5 detí.

03

Program kurzov je viazaný na komunikačnú metódu, ktorá kladie dôraz na schopnosť aktívne a zároveň gramaticky správne používať slovenský jazyk.

04

Hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie sú vyvážene prepojené.

05

Program kurzov vychádza z jazykových kompetencií rovesníkov v slovenských školách.

06

Komunikačná metóda je obohatená o zážitok z hry, živý dialóg, dramatizáciu, krátke rozprávanie či prácu so zaujímavým textom v slovenčine, ktoré podporujú rozvoj vzťahu k slovenskej reči a kultúre.

07

Tvorivosť, hra a tiež manuálna činnosť sa podieľajú na vytváraní príjemného pocitu a podnetnej atmosféry, ktoré pomáhajú učiť sa jazyk lepšie a rýchlejšie.

08

Pri výuke vychádzame z individuálnych skúseností, tvorivých schopností a slovnej zásoby každého dieťaťa. Zrkadlením ich sveta deti harmonicky prepájajú kultúry, ktoré ich obklopujú a naplno využijú svoj jedinečný potenciál.

09

V skupinových kurzoch deti nadväzujú komunikáciu so svojimi rovesníkmi, s ktorými si vymieňajú skúsenosti, zážitky a názory, samozrejme po slovensky.

10

Podpornými jazykmi pri komunikácii s deťmi a s rodičmi sú angličtina, francúzština a taliančina.