Logo
Logo

Slovenčinalab

Online kurzy slovenčiny pre deti a mládež z viacjazyčného prostredia.

SLOVENČINALAB je projekt, ktorý spája deti a mládež z rôznorodých prostredí komunikáciou v slovenčine.
Formou online kurzov dáva možnosť vymieňať si zážitky a skúsenosti s rovesníkmi, čím motivuje k aktívnemu poznávaniu slovenského jazyka a kultúry.

Komu sú kurzy určené?

Kurzy sú primárne adresované deťom a mladým ľuďom z viacjazyčného prostredia, ktorí navštevujú školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským.
Skĺbiť dva alebo viac jazykov pri výchove detí je pre rodičov nepochybne náročné a nájsť vyváženosť medzi jazykmi nie je samozrejmosťou. Pre tých, ktorí chcú rozvíjať slovenský jazyk a kultúru, SLOVENČINALAB ponúka moderný didaktický program, ktorý záujemcom pomôže získať potrebné komunikačné zručnosti, radosť z komunikácie v slovenčine a z objavovania slovenskej kultúry.

Rozvíjame

Emocionalitu

Viacjazyčná výchova prináša nespornú výhodu nielen z praktického hľadiska, ale najmä preto, že dieťa sa naučí rozmýšľať v odlišných kultúrnych kontextoch, čo mu umožní pružne reagovať v osobnom, občianskom a neskôr v profesionálnom živote.

Kreativitu

Jazyk a kultúra rodičov alebo jedného z rodičov má vo viacjazyčnej výchove nepochybne osobitné postavenie, keďže je kľúčom k emocionalite, ktorá podmieňuje tvorivý prístup k životu a budovanie kvalitných vzťahov.

Kurzy SLOVENČINALAB

Hry s rečou

Kurz je zameraný na rozvíjanie porozumenia a základných rečových zručností v slovenčine pomocou hry.

Ďalšie informácie

Kreslím si svet slovami

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností s dôrazom na čítanie a porozumenie písaného a hovoreného slova.

Ďalšie informácie

Rozohrajme veľkú hru

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a rozširovanie slovnej zásoby v slovenčine prostredníctvom rôznych druhov hier.

Ďalšie informácie

Dobrodružstvá v krajine nových pocitov

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a získanie sebadôvery v jazykovom prejave v slovenčine.

Ďalšie informácie